Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 08:19

Κανονισμός Υπέυθυνης Χρήσης

Γενικά
Το παρακάτω κείμενο ορίζει τις αρχές που διέπουν την σωστή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών πόρων του ΠΑ. Οι πόροι αυτοί είναι ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου και κατ επέκταση του Δημοσίου. Οι χρήστες των πόρων αυτών δεσμεύονται από την υπάρχουσα Νομοθεσία που καλύπτει αυτή την ιδιοκτησία. Η υπηρεσία που διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα του ΠΑ είναι η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΥΠΕ).


Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΠΑ είναι ταυτόχρονα δικαίωμα αλλά και προνόμιο που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο. Ο Κανονισμός Υπεύθυνης Χρήσης όπως και οι άλλες πολιτικές και κανονισμοί του Πανεπιστήμιου διέπονται από την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ελεύθερης διακίνησης ιδεών, σεβασμό σε πνευματικά δικαιώματα και ιδιοκτησία δεδομένων και ιδεών και μηχανισμούς λειτουργίας και ασφαλείας συστημάτων.

Η υπεύθυνη χρήση των υπηρεσιών και πληροφορικών συστημάτων και επικοινωνιών που παρέχει το Πανεπιστήμιο στους χρήστες, συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κανονισμών και πολιτικών που ορίζει το Πανεπιστήμιο δια των οργάνων και των αποφάσεών του και επιβάλλει η ΥΠΕ στους χρήστες.

Η ΥΠΕ του ΠΑ είναι υπεύθυνη για την σύνταξη, τροποποίηση και ενημέρωση χρηστών σχετικά με αυτόν τον κανονισμό καθώς και την ευθύνη και την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι το σύνολο του σχετικού εξοπλισμού τον οποίο διαθέτει το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιείται σωστά και σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους αγοράστηκε ή οι οποίοι καθορίστηκαν με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων του ιδρύματος.

Κανονισμός
Το ΠΑ παρέχει πρόσβαση στους υπολογιστικούς πόρους και πληροφορίες του στους σπουδαστές, το προσωπικό, τους διδάσκοντες και ορισμένους χρήστες (π.χ. επισκέπτες) κατόπιν ρητής άδειας με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και για την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.


Με την αίτηση και την ενεργοποίηση του λογαριασμού του, ο χρήστης επιβεβαιώνει εμμέσως ότι θα τηρήσει αυτόν τον κανονισμό.

Το ΠΑ θεωρεί ως περιστατικό ασφαλείας οποιαδήποτε πράξη η γεγονός απειλεί την ασφάλεια των υπολογιστικών του συστημάτων στα οποία πιθανόν εμπλέκεται το ΠΑ, χρήστες, η/και εξοπλισμός του ΠΑ. Τα περιστατικά αυτά είναι δυνατόν να έχουν αφετηρία εντός η εκτός του DNS domain aegean.gr. Στο πλαίσιο διερεύνησης και καταγραφής περιστατικών ασφαλείας η ΥΠΕ μπορεί να καταγράψει και να εξετάσει ψηφιακά αρχεία και περιεχόμενο ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα εν λόγω περιστατικά.

Το ΠΑ είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί την χρήση των συστημάτων του με σκοπό την προστασία και εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά το προσωπικό της ΥΠΕ δεν εξετάζει το περιεχόμενο ψηφιακών αρχείων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιουδήποτε ψηφιακού υλικού οποιουδήποτε χρήστη των πληροφοριακών συστημάτων του. Καθ εξαίρεση το περιεχόμενο ψηφιακών αρχείων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων ελέγχεται αυτόματα από λογισμικό ανίχνευσης ιών και αυτόματα φίλτρα ελέγχου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με μόνο σκοπό την προστασία των συστημάτων και χρηστών του ΠΑ από κακόβουλο περιεχόμενο.

Το ΠΑ μπορεί να περιορίσει η και να διακόψει την πρόσβαση προς δικτυακούς τόπους και υπηρεσίες που μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων του.

Το ΠΑ μπορεί να περιορίσει η και να απενεργοποιήσει το λογαριασμούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται για παράνομη δραστηριότητα.

Η μη τήρηση του κανονισμού μπορεί να οδηγήσει στην προσωρινή διακοπή χρήσης του λογαριασμού και δικαιώματος πρόσβασης στο υπολογιστικό σύστημα του ΠΑ.

Ο χρήστης υποχρεούται να:

 • Ενεργεί υπεύθυνα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η καλή κατάσταση των υπολογιστών και πληροφοριακών πόρων.
 • Να σέβεται τα δικαιώματα των άλλων και να μην χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του για να απειλεί, παρενοχλεί, εκφοβίζει ή να διαπράξει κλοπή ή απάτη.
 • Να σέβεται τις σχετικές άδειες και τα πνευματικά δικαιώματα που αφορούν λογισμικό και άλλο ψηφιακό υλικό, καθώς και συμβάσεις η/και συμφωνίες που έχει συνάψει το ΠΑ με τρίτους για παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Να σέβεται την ιδιωτικότητα των πληροφοριών άλλων χρηστών και να μην χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του η οποιοδήποτε άλλο μέσο για να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εμπιστευτικά η προσωπικά δεδομένα καθώς και σε συστήματα και ψηφιακούς πόρους του ΠΑ.
 • Να γνωρίζει ότι οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές συστημάτων του ΠΑ κατόπιν ενημέρωσης του χρήστη μπορεί να εξετάσουν αρχεία σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και όχι ως πρακτική, email, εκτυπώσεις με σκοπό τη διάγνωση και τη διόρθωση προβλημάτων που αφορούν το υπολογιστικό σύστημα.
 • Να αναγνωρίζει το δικαίωμα του Πανεπιστημίου να περιορίσει ή να ακυρώσει το δικαίωμα πρόσβασης στο υπολογιστικό σύστημα κατόπιν ενημέρωσης του.
 • Να γνωρίζει ότι η χρήση του λογαριασμού του για δραστηριότητες που δεν συνάγουν με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου μπορεί να επιφέρουν νομικές η άλλες κυρώσεις σύμφωνα με την Ελληνική η και Διεθνή Νομοθεσία.

Δραστηριότητες που απαγορεύονται ρητά

Ο παρακάτω κατάλογος δεν είναι πλήρης και μπορεί να τροποποιηθεί. Οι χρήστες του ΠΑ θα ενημερώνονται για οποιαδήποτε τροποποίηση του.

Απαγορεύεται :

 • Η σκόπιμη φθορά, κακή χρήση, ή/και κλοπή υπολογιστικών πόρων, περιφερειακών συστημάτων, λογισμικού και εξαρτημάτων υπολογιστικών συστημάτων.
 • Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση η απόπειρα παράνομης πρόσβασης σε πληροφορίες, δεδομένα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις του ΠΑ.
 • Η χρήση των υπολογιστικών πόρων του ΠΑ για προσωπικό / ιδιωτικό οικονομικό όφελος χωρίς να γραπτή εξουσιοδότηση. Εξαιρούνται από την παρούσα διάταξη αμοιβές που αφορούν συμβάσεις που έχει συνάψει το ΠΑ στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και για δραστηριότητες που σχετίζονται με πανεπιστήμιο. 
 • Η χρήση των υπολογιστικών πόρων του ΠΑ για παραβίαση η απόπειρα παραβίασης άλλων συστημάτων, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο τρίτων καθώς και η πρόσβαση σε παράνομο ψηφιακό περιεχόμενο.
 • Η χρήση λογαριασμού η λογαριασμών που ανήκουν σε άλλους χρήστες.
 • Να εγκαταστήσει ανεξάρτητα υπολογιστικά συστήματα εκτός από εκείνα για τα οποία έχει δοθεί ειδική άδεια / έγκριση από την ΥΠΕ .
 • Να εκτελέσει η να εγκαταστήσει χωρίς άδεια εφαρμογές που ενδέχεται να παρεμποδίζουν η να προξενούν προβλήματα στη καλή λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος του ΠΑ.

 Η ΥΠΕ μπορεί να αναστείλει προσωρινά τα προνόμια ενός χρήστη εφόσον κρίνει ότι ένας χρήστης επιδίδεται σε δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν άμεση απειλή για την: 

 • την υγεία ή την ασφάλεια των άλλων.
 • την ακεραιότητα των δεδομένων και πληροφοριών του ΠΑ.
 • ασφάλεια και καλή λειτουργία των υπολογιστικών πόρων του ΠΑ.
Last modified on Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 12:41