Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017 13:12

Τηλεφωνία - Αιτήσεις Σύνδεσης

Αριθμοδότηση

Όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα του Πανεπιστημίου είναι 5ψήφια και συγκεκριμένα τα τηλέφωνα της Μυτιλήνης αρχίζουν από 36, της Αθήνας από 92, της Χίου από 35, της Ρόδου από 99 της Σάμου από 82, της Σύρου από 97 και της Λήμνου από 83.

Τα τηλέφωνα του Πανεπιστημίου σε οποιοδήποτε νησί ή Αθήνα θα πρέπει να καλούνται μέσω του εσωτερικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Ο τηλεφωνικός κατάλογος του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι διαθέσιμος στο http://telephony.aegean.gr/directory .

Δικαίωμα Απόκτησης

Δικαίωμα απόκτησης τηλεφωνικής παροχής για τη χρήση των υπηρεσιών φωνής έχουν:

  • Τα μέλη ΔΕΠ
  • Τα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ 
  • Οι διδάσκοντες με σύμβαση του ΠΔ407/80 
  • Θεσμοθετημένα εργαστήρια 
  • Το διοικητικό προσωπικό 
  • Οι φοιτητικοί σύλλογοι 
  •  Όσοι εργάζονται σε οργανωμένα ερευνητικά έργα με την ιδιότητα του ερευνητή και με σύμβαση με την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου (εφόσον έχει συγκεκριμένη θέση εργασίας)
  • Αίθουσες συνεδριάσεων

Παρακολούθηση κλήσεων / χρήσης

Ο κάθε χρήστης μπορεί να παρακολουθεί τις κλήσεις του αριθμού που του έχει παραχωρηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διεύθυνσης https://user.aegean.gr/

Αίτηση Παροχής Τηλεφωνικης Σύνδεσης

Για την απόκτηση της τηλεφωνικής παροχής υποβάλλεται αίτηση προς την Υ.Π.Ε. (δείτε επισυναπτόμενο PDF παρακάτω) της Πανεπιστημιακής Μονάδας στην οποία ανήκει διοικητικά ο αιτών. Την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ο χρήστης ή η διοικητική υπηρεσία στην οποία ανήκει (στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του χρήστη στην αίτηση). Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και δηλώνεται ο τρόπος παρουσίασης του ονόματος του χρήστη στον τηλεφωνικό κατάλογο του Πανεπιστημίου. 

Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να φέρει την έγκριση και υπογραφή του διοικητικά υπεύθυνου της μονάδας με την οποία έχει διοικητική σχέση ο αιτών (πχ πρόεδρος τμήματος, προϊστάμενος υπηρεσίας κ.τ.λ.) και η οποία επωμίζεται το κόστος της χρήσης της παροχής. Τέλος εγκρίνεται και υπογράφεται και από τον προϊστάμενο της Υ.Π.Ε. της μονάδας ή άλλον σχετικά εξουσιοδοτημένο.

Δεύτερη τηλεφωνική παροχή (πχ για FAX, modem) χορηγείται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας του, πρόταση της Υ.Π.Ε. σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης τεχνικά της αίτησης, και απόφαση έγκρισης από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

 

Κανονισμός Τηλεφωνικών Υπηρεσιών

Ο πλήρης κανονισμός τηλεφωνικών υπηρεσιών ειναι διαθέσιμος στο https://ype.aegean.gr/eservices/kanonismostelephony

 

Last modified on Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 10:02